หนังสือ “แนวทางพื้นฐานสู่ศิลปะการนมัสการพระเจ้า” บทที่ 3
อาร์นฟิลด์ พี. คูดัล :  เขียน
วิษฐิดา มีสุทธา : แปลและเรียบเรียง

คริสเตียนหลายคนยึดติดอยู่กับธรรมบัญญัติของโมเสส/ระบบพระวิหารโดยไม่รู้เกี่ยวกับตำแหน่งอิสรภาพใหม่ซึ่งเรามีในพระคริสต์ ซึ่งปัจจุบันสิ่งที่เรายึดติดนั้นไม่มีผลอะไรและเลิกใช้แล้วในเวลานี้ ซึ่งเป็นเวลาแห่งการประทานพระคุณมาให้ ด้วยเหตุนี้ ให้ใช้เวลาทำความเข้าใจเรื่องนี้ ว่าความหมายรองของการหมอบกราบลง (proskyneō) หรือความคิดหรือความรู้สึกของการนับถือและเคารพบูชาถูกโอนให้กับดนตรี

การนำดนตรีมาแทนที่กิจกรรมต่างๆของปุโรหิตในพระวิหาร การนำการอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์มาใช้ และเพราะแท่นบูชาเป็นที่ซึ่งนำสัตวบูชามาถวาย เวลานี้เราจึงเข้าใกล้แท่นบูชาด้วย “การถวายดนตรี” ด้วยเหตุนี้ ดนตรีจึงมีลักษณะความหมายเชิงสัญลักษณ์ แม้ว่าในทางปฏิบัติและความตั้งใจของเราใช้ดนตรีโดยคาดหวังว่าจะไปถึงทางเข้าหรือได้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น

Continue reading »

 

Dr. Arnfield Cudal Speaking Itinerary

June 8 & 9
Tyndale Heritage Lecture Series
Tyndale Theological Seminary
Hurst, Texas

July 7
Music & Worship Seminar & Commencement
HARK Theological Seminary
Iligan City, Philippines

July 8
Sermon: “What is Biblical Worship?”
Covenant Baptist Church
Iligan City, Philippines

July 11
Music & Worship Seminar & Commencement
HARK Theological Seminary
Iloilo City, Philippines

July 22
Music Seminar & Master Class
Nonthaburi Baptist Church
Nonthaburi, Thailand

Arnfield P. Cudal, MBA, PhD
Author, composer, and international music producer, Dr. Arnfield Cudal, will be speaking and conducting seminars at churches and seminaries in the USA and Asia this summer. He will be speaking on the topic of music and worship arts from his book The Ultimate Guide to Worship Arts (HARK 2016).

A lifelong church musician, he has served as Music Director, Worship Arts Leader, Concert Series Director, Choirmaster, Pianist and Organist at churches of all denominations over a span of 40 years throughout the USA, Thailand, and Philippines.

He is Vice President of Development and Operations at HARK Theological Seminary and is Executive Producer for HARK Music Publications. His recently released book, The Ultimate Guide to Worship Arts 2016 has been translated into Thai in 2017.

Dr. Arnfield Cudal returns with Dr. Richfield Cudal to Nonthaburi Baptist Church in celebrating their 50th anniversary where Dr. Richfield Cudal served as pastor and Arnfield served as pianist 40 years ago.

 

by Arnfield P. Cudal

IS MUSIC WORSHIP?

Today, churches, Christian universities, and seminaries most commonly associate the word worship and worship arts with music and any activity related to it such as music programming, music media presentation, the creation of mood and atmosphere with music, and the utilization of various methods to evoke congregational musical participation. Webster Dictionary defines art as skill acquired by experience, study, or observation. Therefore, worship arts may be defined as the application and honing of skills necessary toward the creation and enhancement of the musical experience.

A college track in worship arts will typically encompass music-industry fundamentals such as scoring, recording, performance, and production. Included will be marketing, artist development and repertoire (A & R). Such industry fundamentals are then applied toward album production, publication, concerts, and so-called church music ministry. But, is there much of a difference between a mainstream music-industry track and a Christian worship arts degree? It doesn’t seem so. Perhaps the church models itself after the music industry in hopes of also obtaining its successes and market reach. A side-by-side comparison reveals that both operate in much the same way, utilizing the same marketing, artist development, and business models. However, the Bible does not use the word worship this way, nor is worship arts a concept for the Church, which leads us to wonder why the Christian community thinks and does so. If worship is about ascribing value or worth to someone, how exactly would music do or express this?

Read more…

 

Iligan City, Philippines: Saturday, July 7, 2018

Iloilo City, Philippines: Wednesday, July 11, 2018

 

ริชฟิลด์ เอ. คูดัล

การตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงเกี่ยวกับพระวาทะก่อนมาบังเกิด ซึ่งเป็นพระลักษณะเฉพาะขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านันจ้าเป็นต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับหลักปรัชญาสมัยโบราณที่ได้รับการพัฒนา หลักปรัชญาเหล่านี อยู่ในยุคที่มีความพยายามใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมากที่สุด และอิทธิพลเหล่านั นได้ยืนหยัดในการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายชั่วอายุคน
“λόγος /พระวาทะ” เป็นแนวคิดทางปรัชญาที่ส้าคัญแนวคิดหนึ่งในโลกสมัยโบราณ เฮราไคลตุส (Heraclitus) (ประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล) นักคิดชาวกรีกคนหนึ่งในยุคแรกเริ่มที่ได้แนะน้าพระวาทะว่า เป็นพลังอ้านาจที่มาจากสวรรค์ซึ่งแทรกซึมไปยังสารพัดสิ่งต่างๆ เป็นพลังอ้านาจที่มีเสถียรภาพในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อนักซาโกรัส (Anaxagoras) (ประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล) เข้าใจว่าพลังอ้านาจที่มาจากสวรรค์นี เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเกินกว่าที่จะมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง และถือว่าเป็นการท้าหน้าที่เป็นผู้กลางให้กับพลังอ้านาจที่มาจากสวรรค์ เพลโต้ (Plato) (ประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล) เชื่อว่าพระวาทะเป็นเทพเจ้าแห่งพลังอ้านาจและสรรพสิ่งในธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลัง

Read more…